Regulamin Czterech Biegów przełajowych promujących projekt pod nazwą: „Trasy Biegowe Województwa Łódzkiego” 
1.    Organizator: Urząd Marszałkowski woj. łódzkiego, Akademia Sport i Zdrowie
2.    Cel Imprezy: Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej wśród mieszkańców woj. łódzkiego, promocja regionu łódzkiego.
3.   Miejsca imprez biegowych 2018 r. wchodzących w skład projektu:

30 czerwca 2018 r.-sobota- Grotniki-kąpielisko „Nad Lindą”

8 września 2018 r.-sobota- Spała-biuro-Centralny Ośrodek Sportu

23 września 2018 r. -niedziela-Łagiewniki Łódź-biuro – Centrum Informacji Turystycznej ul. Wycieczkowa 86

 

10 listopada 2018 r. -sobota- Konstantynów Łódzki – biuro-Hotel Leszczyński by Zabost

Program zawodów w Konstantynowie:

11.45 – START NORDIC WALKING

12.00- START BIEGU

 

UWAGA!!! Osoby biegnące z dwoma numerami startowymi będą bezwzględnie dyskwalifikowane.

 Osoby startujące w marszu Nordic Walking muszą iść a nie biec.


4.Klasyfikacja i pomiar czasu
4.1 W biegach organizator przewiduje elektroniczny pomiar czasu.
4.2 W każdym z wyżej wymienionych biegu i marszu będzie prowadzona klasyfikacja OPEN mężczyzn i kobiet.
4.3 Nie będzie prowadzona klasyfikacja w kategoriach wiekowych

5. Warunki uczestnictwa
5.1. Uczestnikiem  4 Biegów promujących ścieżki biegowe  województwa łódzkiego może zostać każda osoba, która ukończyła 16 rok życia. Dzieci młodsze mogą wziąć udział w biegu tylko za zgodą rodzica i pod opieką rodzica.
5.2. Wszyscy zawodnicy muszą osobiście zgłosić się do każdego z 4 biegów  i podporządkować się  regulaminowi.
5.3. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną na stronie http://lodzkietrasybiegowe.pl/zapisy/  oraz w dniu zawodów w biurze zawodów-w przypadku zawodów w Konstantynowie biuro będzie czynne od godziny 10.15 do godziny 11.30
5.4. W każdym biegu jest określony limit uczestników biegu-150 osób .oraz w przypadku zawodów w Łagiewnikach i Konstantynowie Łódzkim –Nordic Walking 50 osób-chyba, że organizator podejmie decyzję o zwiększeniu limitu, co zostanie ogłoszone w regulaminie na stronie www oraz FB.

Start Godzina rozpoczęcia wszystkich zawodów-na każdej ścieżce biegowej wyznaczona została na godzinę 11.00.  W przypadku zawodów w Konstantynowie Łódzkim na godzinę 11.45-Nordic Walking i 12.00 Bieg

6. Nagrody:

6.1. Każdy zawodnik na każdym biegu otrzymuje pamiątkową koszulkę, napój, posiłek regeneracyjny. W przypadku zawodów w Łagiewnikach zamiast koszulki zawodnicy otrzymują pamiątkowy medal.
6.2. Zawodnicy za miejsca 1-3 w kategorii OPEN K i M otrzymują puchary.

6.3. Na zawodach w Konstantynowie Łódzkim dodatkowo w kategorii OPEN K i M w kategorii Nordic Walking za miejsca 1-3 puchary.

6.4 Na zwodach w Konstantynowie Łódzkim każdy zawodnik na mecie otrzymuje pamiątkowy medal.

7. Opłaty
7.1. Organizator pobiera wpisowe w wysokości 10 zł uiszczonej podczas zapisów drogą elektroniczną oraz 20 zł w dniu biegu w biurze zawodów.
7.2. Dzieci (do lat 16) startujące wspólnie z rodzicami są zwolnione z opłaty startowej.

8.    Postanowienia-końcowe
8.1. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
8.2. Udział w każdym biegu  zawodnika oznacza akceptację regulaminu.
8.3. Organizator  4 Biegów promujących projekt „Tras Biegowych Województwa Łódzkiego”, zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego interpretacji.
8.4 Organizator zapewnia uczestnikom obsługę medyczną podczas zawodów na każdej trasie, posiłek regeneracyjny oraz napój.
8.5 Organizator dysponuje ubezpieczeniem OC, ale nie zapewnia uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego i ubezpieczeniem NW.
8.6 Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
8.7 Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
8.8 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.