Regulamin  Biegu przełajowego promującego projekt pod nazwą: „Łódzkie Promuje Bieganie – Biegi przełajowe” -„Prześcignąć raka”
1.    Organizator: Urząd Marszałkowski woj. łódzkiego, Akademia Sport i Zdrowie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
2.    Cel Imprezy: Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej wśród mieszkańców woj. łódzkiego, promocja regionu łódzkiego.
3.   Miejsce imprezy:

 

28 września 2019 r. -sobota-Łagiewniki Łódź-biuro – Centrum Obsługi Szlaku Konnego ul. Wycieczkowa 86

Biuro czynne od godziny 9.00

Start FUN MARSZU Nordic Walking-ok. 1500m – godzina 10.55

Start biegu – około 5,5km-  godzina 11.00

 

 

 

UWAGA!!! Osoby biegnące z dwoma numerami startowymi będą bezwzględnie dyskwalifikowane.

 


4.Klasyfikacja i pomiar czasu
4.1 W biegu organizator przewiduje elektroniczny pomiar czasu a w Fun Marszu nie będzie prowadzony pomiar czasu.
4.2 W zawodach będzie prowadzona klasyfikacja OPEN mężczyzn i kobiet a w Fun Marszu nie będzie prowadzona klasyfikacja.
4.3 Nie będzie prowadzona klasyfikacja w kategoriach wiekowych

5. Warunki uczestnictwa
5.1. Uczestnikiem   Biegu i Fun Marszu, może zostać każda osoba, która ukończyła 16 rok życia. Dzieci młodsze mogą wziąć udział  tylko za zgodą rodzica i pod opieką rodzica.
5.2. Wszyscy zawodnicy muszą osobiście zgłosić się do biegu  i podporządkować się  regulaminowi.
5.3. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną na stronie http://lodzkietrasybiegowe.pl/zapisy/ ,www.protimer.pl i na FB  oraz w dniu zawodów w biurze zawodów – Wycieczkowa 86 w godzinach 9.00-10.30 
5.4. W biegu jest określony limit uczestników -200 osób .a w Fun Marszu -50 osób

6. Nagrody:

6.1. Każdy zawodnik w biegu otrzymuje, napój, posiłek regeneracyjny, pamiątkowy medal i dyplom.
6.2. Zawodnicy startujący w Biegu za miejsca 1-3 w kategorii OPEN K i M otrzymują puchary

6.3. Zawodnicy uczestniczący w Fun Marszu otrzymują napój, posiłek regeneracyjny, pamiątkowy medal i dyplom.

7. Opłaty
7.1. Organizator pobiera wpisowe w wysokości 10 zł uiszczonej podczas zapisów drogą elektroniczną oraz 20 zł w dniu biegu w biurze zawodów.
7.2. Dzieci (do lat 16) startujące wspólnie z rodzicami są zwolnione z opłaty startowej.

8.    Postanowienia-końcowe
8.1. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
8.2. Udział w biegu i marszu zawodnika oznacza akceptację regulaminu.
8.3. Organizator  Biegu  zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego interpretacji.
8.4 Organizator zapewnia uczestnikom obsługę medyczną podczas zawodów, posiłek regeneracyjny oraz napój.
8.5 Organizator dysponuje ubezpieczeniem OC, ale nie zapewnia uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego i ubezpieczeniem NW.
8.6 Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
8.7 Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
8.8 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.