Regulamin 8 Biegów przełajowych promujących projekt pod nazwą: „Trasy Biegowe Województwa Łódzkiego” 
1.    Organizator: Urząd Marszałkowski woj. łódzkiego, Akademia Sport i Zdrowie
2.    Cel Imprezy: Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej wśród mieszkańców woj. łódzkiego, promocja regionu łódzkiego.
3.    Terminy i miejsca imprez biegowych 2017 r. wchodzących w skład projektu:

18 czerwca-Bronisławów -biuro-Hotel Magellan

24 czerwca -Spała-biuro-Centralny Ośrodek Sportu

01 lipca – Grotniki- biuro-Kąpielisko „Nad Lindą”

30 lipca – Załęcze Wielkie – biuro- Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy-Nadwarciański Gród

09 września -Łagiewniki Łódź-biuro – Centrum Informacji Turystycznej ul. Wycieczkowa 86

23 września – Skierniewice – biuro – stadion sportowy Widok Skierniewice

21 października -Wiączyń Dolny-biuro-Centrum Sportowo-Rekreacyjne Zbyszko

12 listopada -Konstantynów Łódzki – biuro-Hotel Leszczyński by Zabost

 

 

UWAGA!!! Osoby biegnące z dwoma numerami startowymi będą bezwzględnie dyskwalifikowane.


4.Klasyfikacja i pomiar czasu
4.1 W biegach organizator przewiduje elektroniczny pomiar czasu-chyba, że ilość uczestników będzie mniejsza niż 50 osób.
4.2 W każdym z wyżej wymienionych biegów będzie prowadzona klasyfikacja OPEN mężczyzn i kobiet.
4.3 Nie będzie prowadzona klasyfikacja w kategoriach wiekowych
4.4 Osoby, które ukończą wszystkie biegi otrzymają pamiątkowy medal.

5. Warunki uczestnictwa
5.1. Uczestnikiem  8 Biegów promujących ścieżki biegowe  województwa łódzkiego może zostać każda osoba, która ukończyła 16 rok życia. Dzieci młodsze mogą wziąć udział w biegu tylko za zgodą rodzica i pod opieką rodzica.
5.2. Wszyscy zawodnicy muszą osobiście zgłosić się do każdego z 8 biegów  i podporządkować się  regulaminowi.
5.3. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną na stronie http://lodzkietrasybiegowe.pl/zapisy/  oraz w dniu zawodów w biurze w godzinach 9.15-10.30 
5.4. W każdym biegu jest określony limit uczestników-100 osób .

Start Godzina rozpoczęcia wszystkich zawodów-na każdej ścieżce biegowej wyznaczona została na godzinę 11.00.  W przypadku zmiany godziny zawodów na poszczególnej ścieżce, organizator poda komunikat na stronie www w niniejszym regulaminie oraz na FB.

Na zawodach w Konstantynowie 12 listopada 2017 r. limit uczestników biegu wynosi 200 osób a limit uczestników marszu – 50 osób-biuro czynne od godziny 10.00. Start marszu i biegu w Konstantynowie o godz. 12.00-zawodnicy marszu NW ustawiają się na starcie za biegaczami. Opłata startowa dotyczy zarówno zawodników marszu jak i biegu. Klasyfikacja będzie prowadzona w kategorii OPEN w marszu i biegu. Za miejsca 1-3 open kobiet i mężczyzn zarówno w marszu jak i biegu zawodnicy otrzymują puchary.

 

6. Nagrody:
6.1. Każdy zawodnik na każdym biegu otrzymuje pamiątkową koszulkę, napój, posiłek regeneracyjny.
6.2. Zawodnicy za miejsca 1-3 w kategorii OPEN K i M otrzymują puchary.

7. Opłaty
7.1. Organizator pobiera wpisowe w wysokości 10 zł uiszczonej podczas zapisów drogą elektroniczną oraz 20 zł w dniu biegu w biurze zawodów.
7.2. Dzieci (do lat 16) startujące wspólnie z rodzicami są zwolnione z opłaty startowej.

8.    Postanowienia-końcowe
8.1. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
8.2. Udział w każdym biegu  zawodnika oznacza akceptację regulaminu.
8.3. Organizator  8 Biegów promujących projekt „Tras Biegowych Województwa Łódzkiego”, zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego interpretacji.
8.4 Organizator zapewnia uczestnikom obsługę medyczną podczas zawodów na każdej trasie, posiłek regeneracyjny oraz napój.
8.5 Organizator dysponuje ubezpieczeniem OC, ale nie zapewnia uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego i ubezpieczeniem NW.
8.6 Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
8.7 Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
8.8 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.